۱۳۸۹/۶/۴

هند سرزمین شگفتی ها


هند سرزمین رویاها و زیبایی ها

India-068 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos

کشوری که زمان و تمدن در آن در هم می آمیزد. مکانی اسرار آمیز که انسان ها را از گوشه و کنار جهان به خود جذب کرده است. در این نوشته نگاهی به کشور هند از دریچه دوربین عکاسان خواهیم انداخت. تفاوت ها میان ثروت و فقر، تکنولوژی های مدرن و ساختمان های تاریخی، زبان های مختلف، فرهنگ ها و رسم و رسومات متنوع.


India-001 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-002 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-003 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-016 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-067 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-066 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-060 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-018 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-019 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-020 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-017 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-021 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-030 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-043 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-044 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-052 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-032 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-034 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-004 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-000 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-035 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-036 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-037 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-038 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-039 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-040 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-051 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-009 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-015 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-026 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-070 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-029 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-031 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-048 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-054 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-056 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-059 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-061 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-062 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-063 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
India-014 in The Beauty of India: 50 Amazing Photos
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر